Disclaimer

Disclaimer van WoonbotenUtrecht

WoonbotenUtrecht is niet aansprakelijk voor de inhoud van WoonbotenUtrecht, noch van websites die op enigerlei wijze met WoonbotenUtrecht zijn verbonden. WoonbotenUtrecht is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op WoonbotenUtrecht beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

WoonbotenUtrecht is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via WoonbotenUtrecht worden aangeboden. WoonbotenUtrecht garandeert niet dat de op WoonbotenUtrecht aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

WoonbotenUtrecht garandeert ook niet dat de op WoonbotenUtrecht aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. WoonbotenUtrecht garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in WoonbotenUtrecht hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

WoonbotenUtrecht is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan WoonbotenUtrecht. U vrijwaart WoonbotenUtrecht voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website WoonbotenUtrecht.